Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Business Family Education s.r.o.   

 

 1.  Úvodní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) společnosti Business Family Education s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO:13980505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358319 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a zájemcem o vzdělávací semináře Společnosti v elektronické podobě (dále též jen „e-learning“).
 3. Tyto VOP zároveň upravují práva a povinnosti Seminaristy při využívání webových stránek Společnosti https://businessfamily.cz (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy.
 4. Tyto VOP se použijí v případě, že Seminarista uzavře prostřednictvím rozhraní webových stránek smlouvu se Společností. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí takové smlouvy, když smlouva je uzavřena potvrzením VOP. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění VOP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. VOP jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. O změnách VOP informuje Společnost Seminaristu také prostřednictvím systému myBase.
 6. MyBase je interní systém Společnosti na bázi intranetu, který obsahuje osobní klientskou zónu.

 

 1.  Zřízení uživatelského účtu
 2. Z webových stránek je kliknutím na příslušný odkaz Seminarista přesměrován k potvrzení zásad zpracování osobních údajů a VOP. Po jejich potvrzení se zobrazí okno pro platbu. Poté, co k platbě dojde, Společnost Seminaristovi vytvoří uživatelský účet v systému myBase (dále jen „uživatelský účet“) a na zadaný e-mail Společnost Seminaristovi zašle přístupové údaje k uživatelskému účtu.
 3. Ze svého uživatelského účtu může Seminarista sledovat veškeré e-laerningové lekce umístěné v systému myBase.
 4. Zřízením uživatelského účtu Seminarista souhlasí s doručováním newsletterů Společnosti na svou e-mailovou adresu.
 5. Seminarista je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Seminarista při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Seminaristou v uživatelském účtu jsou Společností považovány za správné.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Seminarista je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Seminarista není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Společnost nenese odpovědnost za újmy způsobené následkem porušení těchto povinností ze strany Seminaristy.
 7. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že Seminarista poruší své povinnosti z těchto všeobecných podmínek nebo z jiných smluvních vztahů se Společností. Platnost uživatelského účtu je doživotní s ohledem na účel vzdělávání, jehož cílem je získání „řidičského průkazu“ ke svým financím.  Zároveň jsou dodržovány principy ochrany osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. 
 8. Seminarista bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1.  Uzavírání smlouvy
 2. Potvrzením VOP je uzavřena smlouva o poskytnutí služeb e-learningu Seminaristovi.
 3. Při zřízení uživatelského účtu na základě této smlouvy Seminarista zadá, případně vybere z nabídky Společnosti:
 • vložením do nákupního košíku e-learning jako předmět plnění (dále jen „objednávka“)
 • způsob úhrady ceny,
 • své kontaktní údaje
 1. Vzhledem k charakteru poskytnuté služby nevznikají žádné náklady s doručením služby.
 2. Před zasláním objednávky Společnosti je Seminaristovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které při registraci Seminarista uvedl, a to i s ohledem na možnost Seminaristy zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Žádost o registraci odešle Seminarista Společnosti kliknutím na potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné a objednávka je závazná. Společnost neprodleně po obdržení objednávky tuto objednávku Seminaristovi potvrdí elektronickou poštou, když za potvrzení objednávky se považuje zasílání přístupových údajů k uživatelskému účtu.
 3. Seminarista souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu) při uzavírání smlouvy a dále při plnění smlouvy s elektronickou a telefonní komunikací ze strany Společnosti. Náklady vzniklé Seminaristovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy si hradí Seminarista sám. 

 

 1. 4.  Cena a platební podmínky
 2. Webové stránky obsahují informaci ceně e-learningu. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, pokud se na služby vztahují. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách.
 3. Vzhledem k charakteru poskytnuté služby nevznikají žádné náklady s doručením.
 4. Cenu předmětu objednávky a případné náklady spojené s jeho dodáním podle smlouvy může Seminarista uhradit Společnosti následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet Společnosti č. 1105202105/5500, vedený u banky Raiffeisenbank a. s.  (dále jen „účet Společnosti“) s tím, že Společnost je oprávněna jednostranně změnit číslo účtu a jeho změna se nepovažuje za změnu VOP,
 • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu,
 • bezhotovostně rychlým převodem přes bankovní tlačítka přes platební bránu.
 1. Při platbě je Seminarista povinen uvést příslušný variabilní symbol platby. V opačném případě nemusí být Společnost schopna platbu přiřadit a včas evidovat službu jako zaplacenou. Povinnost Seminaristy uhradit cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Společnost vystaví Seminaristovi daňový doklad o provedené platbě. Společnost je plátcem DPH. K ceně se proto přičte DPH v zákonné výši. Doklad vystaví Společnost Seminaristovi po uhrazení ceny předmětu objednávky a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Seminaristy.

 

 1.  Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění, změny vzdělávacích akcí
 2. Ustanovení tohoto článku 5. se s výjimkou ustanovení o odpovědnosti za vady použijí pouze v případě, že Seminarista vystupuje ve smluvním vztahu se Společností jako spotřebitel. Článek 5. se nepoužije zejména tehdy, pokud je Seminarista právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání předmětu objednávky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Seminarista bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Seminaristy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytnutí e-learningu je ve smyslu § 1837 občanského zákoníku službou. Seminarista tímto výslovně souhlasí s poskytnutím služby před uplynutím lhůty k odstoupení. Služba je poskytnuta doručením přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Seminarista v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 5. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6.3 všeobecných podmínek se smlouva od počátku ruší. Společnost vrátí peněžní prostředky přijaté od Seminaristy do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Seminaristou, a to  bezhotovostní platbou na účet Seminaristy, ze kterého byla částka uhrazena, nebo který Seminarista označí pro účely vracení plateb. Společnost je oprávněna jednostranně započíst svůj případný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči Seminaristovi proti nároku Seminaristy na vrácení ceny.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Společnost odpovídá Seminaristovi, že služba bude poskytnuta bez vad.

 

 1.  Zpracování osobních údajů, ukládání cookies
 2. Seminarista společně se svou objednávkou poskytuje Společnosti osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo, za účelem uzavření smlouvy o dodání služeb a dále pro evidenci všech smluvních vztahů mezi Společností a Seminaristou, a to po dobu nezbytnou k výkonu těchto činností.
 3. Podrobnosti o poskytnutí osobních údajů, účelu, titulech a způsobech zpracování osobních údajů Seminaristy obsahuje dokument Zásady zpracování osobních údajů Business Family Education, s.r.o.
 4. Společnost na svých webových stránkách využívá tzv. cookies. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky Společnosti ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Seminaristy, může Seminarista kdykoliv odvolat udělený souhlas s ukládáním a užitím cookies.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 2. Vyřizování reklamací a stížností spotřebitelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy info@businessfamily.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Společnost na elektronickou adresu Seminaristy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv mezi Společností a Seminaristou je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/je možné využít při řešení sporů mezi Společností a Seminaristou.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Seminarista na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Seminarista souhlasí s tím, že mu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou Seminaristou v jeho uživatelském účtu „myBase“.

 

 1.  Závěrečná ustanovení
 2. Pokud vztah založený smlouvou mezi Společností a Seminaristou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Pro soudní řešeni sporů ze smluv mezi Společností a Seminaristou je příslušný výlučně český obecný soud Společnosti.
 4. Je-li některé ustanovení všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.
 5. Společnost není ve vztahu k Seminaristovi vázána žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
 6. Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování – Dělnická 2476, Hostivice 253 01, adresa elektronické pošty – info@businessfamily.cz, telefon +420 774 210 625.
 7. Tyto VOP nabývají platnosti dne 22.02.2023.

moravskoslezský kraj

Dostupní poradci:

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

David Pokorný malý

David Pokorný

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Zobrazit více

Zlínský kraj

Dostupní poradci:

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Radim Mach malý 1

Radim Mach

David Pokorný malý

David Pokorný

Zobrazit více

Olomoucký kraj

Dostupní poradci:

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Radim Mach malý 1

Radim Mach

David Pokorný malý

David Pokorný

Zobrazit více

Jihomoravský kraj

Dostupní poradci:

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

František Klíma malý

František Klíma

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Roman Soušek malý

Roman Soušek

David Pokorný malý

David Pokorný

Zobrazit více

Pardubický kraj

Dostupní poradci:

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

František Klíma malý

František Klíma

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Zobrazit více

Královehradecký kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

František Klíma malý

František Klíma

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Zobrazit více

Kraj Vysočina

Dostupní poradci:

František Klíma malý

František Klíma

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Liberecký kraj

Dostupní poradci:

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

František Klíma malý

František Klíma

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Zobrazit více

Jihočeský kraj

Dostupní poradci:

Hana Langová malý

Hana Langová

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Ústecký kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Plzeňský kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Karlovarský kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Zobrazit více

hlavní město praha

Dostupní poradci:

František Klíma malý

František Klíma

Lukáš Hochtberger malý

Lukáš Höchtberger, PFP

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Dostávejte novinky ze světa financí

1x za 3 týdny od nás obdržíte email s novinkami, aby Vám neunikla žádná příležitost, kterou nabízí aktuální situace na trhu.

Maskot Business Family

Středočeský kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

František Klíma malý

František Klíma

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Lukáš Hochtberger malý

Lukáš Höchtberger, PFP

Hana Langová malý

Hana Langová

Zobrazit více

Zanechte nám na sebe kontakt

Pojďme se pobavit otevřeně a narovinu.